Integritetspolicy

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Integritetspolicy

 

Örebro Filmförening, 875003-5514 med besöksadress Klostergatan 35, 703 61 Örebro (nedan kallad föreningen) är personuppgifts- ansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

 

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen finns till för sina medlemmar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service föreningen tillhandahåller. Det handlar exempelvis om informationsutskick, administration, ekonomiska transaktioner, statistik och rapportering.

 

 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen

• Föreningsadministration

• Deltagande och administrering av föreningens utbildningsverksamhet

• Föreningens arrangerade mötesplatser

• Ansökan och hantering av stöd

• Sammanställning av statistik och uppföljning

• Kontakt med enskilda medlemmar i föreningen

• Besök på vår hemsida

• Publicering av material på hemsida och sociala medier

• Rapportering av deltagande i föreningens evenemang

 

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

 

Föreningen kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer som ger föreningen finansiellt stöd och/eller samarbetar med föreningen. Föreningen lagrar dina personuppgifter i tredje land i form av en molnbaserad lagringstjänst. Om föreningen måste dela dina personuppgifter med ytterligare tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till en festival i tredje land eller på annat sätt representerar föreningen internationellt. Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

 

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

 

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande och administrering av föreningens verksamhet

Allmänt intresse vid bidragsfinansierad verksamhet. Avtal för eventuella övriga aktiviteter

Deltagande i festivaler

Intresseavvägning

Licenshantering

Avtal

Ansökan om stöd

Avtal

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar och evenemang arrangerade av föreningen

Allmänt intresse

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök av hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

 

Vilka rättigheter har du?

 

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag genom att kontakta info@orebrofilmforening.se.

 

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter genom att kontakta info@orebrofilmforening.se.

 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas

• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta info@orebrofilmforening.se för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

 

Om du vill veta mer

 

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du info@orebrofilmforening.se.

unsplash