Stadgar

STADGAR

 

Organisationsnummer: 875003 - 5514


1. Namn

 

Föreningens namn är Örebro Filmförening


2. Form

 

Örebro Filmförening är en ideell förening som står religiöst och partipolitiskt obunden


3. Syfte

 

Örebro Filmförening har som syfte att främja filmkonsten


4. Medlemskap

 

Medlem är den som har betalt medlemsavgiften och medlemsavgiften beslutas av styrelsen vid årsmötet.


5. Styrande


Styrelse och ordförande utses av årsmötet. Övriga poster utses av styrelsen. Styrelsen ska sammanlagt högst bestå av 15 personer.

 

6. Möten


Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före april månads utgång. Datum för årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast en månad före årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

 

Ett extra årsmöte kan sammankallas om styrelsen eller medlemmarna så önskar. Kallelse med angiven tid, plats samt motiv för mötet skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

 

      Årsmötet behandlar följande:

 

  • Verksamhetsberättelse och bokslut
  • Ansvarsfrihet för avgående styrelse
  • Förslag på verksamhetsplan för kommande år
  • Val av ordförande samt övriga styrelsemedlemmar
  • Val av revisor och revisorsuppleant
  • Medlemsavgift
  • Motioner och propositioner

 

       Alla beslut ska ske med enkel majoritet.

 

7. Valberedning


 Valberedningen ska bestå av två personer utanför styrelsen och utses av årsmötet.

 

8. Verksamhetsår


Föreningens verksamhetsår löper 1/1-31/12

 

9. Uteslutning


En medlem kan uteslutas av ett årsmöte om personen avsiktligt motverkat föreningens syfte eller stadgar

 

10. Firmateckning


Föreningen tecknas av kassör och ordförande var för sig.


11. Revision


Föreningen har en revisor och revisorssuppleant som väljs av årsmötet. Senast två veckor före det ordinarie årsmötet ska det hållas ett revisionsmöte.


12. Stadgeändring


Förändring av stadgarna kan endast ske av årsmötet och med kvalificerad majoritet.

 

13. Upplösande av föreningen


Upplösande av föreningen kan endast ske vid årsmötet och förslag härom måste vara medlemmarna tillhanda senast två månad före årsmötet. Beslutet ska tas med kvalificerad majoritet. Vid upplösning av förening kommer kvarvarande kapital att skänkas till Film i Örebro Län.


Stadgarna justerades på årsmötet 2019-04-15